Kodeks poslovanja

Kodeks poslovanja v podjetju MDS, d.o.o.

 1. MDS, d.o.o. in sodelavci spoštujemo osnovne človekove pravice, in s tem tako pri poslovanju kot pri sprejemanju odločitev spoštujemo pravico vsakega posameznika do spoštovanja njegove osebnosti, dostojanstva, osebne integritete in zasebnosti.
   
 2. MDS, d.o.o. in sodelavci si prizadevamo za transparentno poslovanje in korektne poslovne odnose, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in dolgoročnem sodelovanju. Pri delu ravnamo spoštljivo, pošteno, zaupanja vredno in častno v odnosu do naših naročnikov in drugih poslovnih partnerjev.
   
 3. Sodelavci v skladu z vizijo, poslanstvom podjetja in svojimi osebnimi cilji opravljamo delo učinkovito, strokovno, zanesljivo, odgovorno, pošteno in po načelih dobrega gospodarja. Skrbno ravnamo z vsemi zaupanimi in zaupnimi informacijami, dokumenti, stvarmi in drugimi viri, ki jih potrebujemo za opravljanje dela.
   
 4. Sodelavci se zavedamo odgovornosti in zahtevnosti dela, ki ga opravljamo in si zato nenehno prizadevamo za razvoj znanja in sposobnosti na strokovnem in vseh drugih področjih, ki vplivajo na kakovost opravljanja našega dela. Zato se bomo nenehno seznanjali z novostmi, se izobraževali in prisluhnili mnenju in predlogom drugih posameznikov.
   
 5. Pri delu sodelavci ravnamo etično in profesionalno, in sicer tako, da ne škodujemo ugledu podjetja.
   
 6. Sodelavci smo se dolžni vzdržati vseh ravnanj, ki bi na kakršenkoli način lahko škodovala poslovnim interesom in ugledu podjetja.
   
 7. Sodelavci se moramo izogibati situacijam, ki bi bile lahko zaradi interesa posameznika v konfliktu z interesi podjetja MDS, d.o.o.
   
 8. MDS, d.o.o. in sodelavci ravnamo v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.
   
 9. MDS, d.o.o. in sodelavci ravnamo družbeno odgovorno.
   
 10. Vsi sodelavci se zavzemamo za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo, ter si prizadevamo za okolju prijazen način življenja. V čim večji meri poizkušamo spremljati dogajanje na področju varovanja okolja in spremembe vnašati v vsakodnevno poslovanje.