Prestrukturiranje in finance

Za dolgoročno uspešnost podjetja je nujen dober pregled nad poslovanjem podjetja. Ključnega pomena je, da zna vodstvo analizirati obstoječe stanje v podjetju in tudi ugotoviti vzroke obstoječega stanja. Analiza obstoječega stanja je tudi osnova za sprejemanje strateških odločitev v podjetju.

Načrtovanje in spremljanje denarnega toka

Načrtovanje in spremljanje denarnega toka je za podjetje bistvenega pomena, saj je zaradi plačilne nediscipline pogosto potrebno hitro ukrepanje in zagotovitev dodatnih likvidnih sredstev. Ključna vprašanja pri izvajanju strateške usmeritve podjetja sta torej razpoložljiv denarni tok in nujnost nenehnega prilagajanja podjetja okolju, vključno s potrebnim prestrukturiranjem podjetij. Čeprav prestrukturiranje podjetij pogosto povezujemo predvsem s podjetji v krizi, ki so v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali pa imajo likvidnostno krizo, so to situacije v podjetju, ki jih je izredno težko obvladovati. Spremljanje denarnega toka in pravočasna odločitev za strategijo prestrukturiranja podjetja sta ključnega pomena, da se izognemo nenadzorovani krizi podjetja.

Področje prestrukturiranja in financ vključuje predvsem naslednje storitve:

  • Analiza obstoječega stanja poslovanja in možnosti dolgoročnega preživetja podjetja,
  • Analiza možnosti racionalizacije stroškov poslovanja,
  • Vsebinsko prestrukturiranje podjetja vključno s predlogom ukinjanja in odprodaje nerentabilnih poslovnih programov in sredstev,
  • Reorganizacija poslovnih procesov,
  • Analiza obstoječega stanja financiranja ter določitev ciljev financiranja,
  • Analiziranje primernih in razpoložljivih virov financiranja ter
  • V sodelovanju z vodstvom podjetja določanje primerne strukture financiranja ter iskanje potencialnih virov financiranja.